Kirjoitettu: 25.9.2020

Ongelmanratkaisun kannalta tulevaisuusvaiheessa etsitään aktiivisesti ratkaisuja, ideoita ja uusia tapoja hahmottaa käsiteltävää ongelmaa tai haastetta. Pyrkimyksenä on ylittää totuttuja ajatusmalleja ja toimintatapoja. Ketterä tiimi ideoi yhdessä ja sparraa toistensa ajattelua. Olennaista on tiimiläisten positiivinen suhtautuminen tilanteeseen, jolloin luodaan ideoinnille turvallinen ilmapiiri, jossa kaikki uskaltavat osallistua ja jakaa ideoitaan. Uusi ajattelu syntyy uskaltamalla sekä yhteiskehittelyllä.

Ideapakan fasilitointiprosessissa tulevaisuus on kolmas osa yhteensä viidestä: Alkuun, Nykytila, Tulevaisuus, Tekeminen, Loppuun. Ketterän fasilitoinnin ideapakka on jaettu näihin osiin, mutta monia menetelmiä voi myös rohkeasti soveltaa prosessin eri vaiheissa. Varsinkin kokeneemmat fasilitoijat tekevät rohkeasti täysin omia sovelluksiaan tutuistakin menetelmistä.

Tässä kolmannessa vaiheessa keskitytään tulevaisuuteen. Nykytilan, eli toisen vaiheen tiedonkeruuprosessi antaa eväitä laajentaa ajattelua, ideointia ja suunnittelua kohti haluttua tulevaisuutta. Uusi suunta ja uusia ideoita alkaa syntyä tulevaisuudesta ja ratkaisuista, kun nykytila on kartoitettu.

Halkaise omena

Omenan halkaisu on menetelmä ongelmanratkaisuun. Sen avulla ongelmaa pilkotaan pienempiin osiin ja tarkastellaan osasia eri näkökulmista. Kokeile pilkkomista silloin, kun tuntuu, että prosessi ei etene ja ideointi jumittaa. Menetelmään tarvitaan vain muistiinpanovälineet.

  1. Määrittäkää ja rajatkaa ongelma tai haaste.
  2. Analysoikaa ongelmaa ja listatkaa mahdollisimman paljon sille tyypillisiä ominaisuuksia.
  3. Lähestykää kutakin ominaisuutta kerrallaan. Keksikää yhdessä keinoja, joilla voi muuttaa tai kehittää ominaisuutta. Kysykää ”Miten tämä voidaan saada toteutumaan?” ja ”Pitääkö tämän olla näin?”.
  4. Poimikaa ajattelutyön tuloksista tulleet ideat ja kehittäkää niitä eteenpäin.

Lue blogistamme vinkkejä miten aloitat ongelmanratkaisun fasilitoinnin sekä miten selvität nykytilaa.