Kirjoitettu: 9.2.2024

Organisaatiotasolla suunnittelun olennaisena osana on visio. Visio on yleensä melko lyhyt, pureskeltu ajatus, joka kuvaa organisaation tavoittelemaa pitkän aikavälin tulevaisuutta tai haluttua lopputilaa. Sen tarkoituksena on tiivistää organisaation päämäärä ja perimmäinen tarkoitus sekä antaa selkeä suunta ja inspiraatio toiminnalle. Visio innostaa ja motivoi organisaation jäseniä ja toimii oppaana päätöksenteossa ja toiminnassa.

Tavoitetasolla visio on vahvasti läsnä. Organisaatio suunnittelee tavoitteita ja toimintaansa vision kartoittamaan suuntaan. Jos visio ja toiminta eivät ole keskenään linjassa, organisaatio ei luultavasti ole pysähtynyt suunnittelemaan toimintaansa kokonaiskuvan kautta. Tällöin myös organisaation arvot ja perimmäinen tarkoitus ovat helposti hukassa. Huono suunnittelu heijastuu työnteon arkeen, jolloin pahimmassa tapauksessa yksittäiset työntekijät eivät ymmärrä miksi työtänsä tekevät kun puhutaan yhtä ja tehdään toista. He voivat menettää jopa uskonsa työn merkityksellisyyteen.

Hyvään suunnitteluun löytyy onneksi työkaluja. Alla esiteltävä strategiaroadmap on hyvä esimerkki työkalusta, joka auttaa organisaatiota hahmottamaan strategiansa keskeiset elementit sekä pitämään ne hallinnassa ja oikeassa suunnassa ajan kuluessa. Se toimii myös strategian viestivälineenä ja auttaa sidosryhmiä ymmärtämään, miten strategia toteutetaan ja mikä on niiden rooli prosessissa.

Strategiaroadmap

Strategiaroadmap auttaa visualisoimaan organisaation tulevaa suuntaa sekä arvioimaan ja suunnittelemaan erilaisia lähestymistapoja. Se on kaksivaiheinen työkalu, joka yhdistää visuaalisen aikajanan ja arviointimatriisin. Menetelmä kuvaa visuaalisesti, miten palvelua kehitetään tulevaisuudessa ja miten eri ratkaisujen toteutukset vaiheistetaan. Käytä roadmapia toteutuksen suunnitteluun ja aikataulutukseen, tai kun organisaatiolla on tarvetta päättää innovaatiostrategiasta.

  1. Jaa aikajana lyhyen aikavälin (alle 1 v.), keskivälin (1–3 v.) ja pidemmän aikavälin (3–5 v.) jaksoihin.
  2. Listaa ratkaisuehdotukset ja innovaatiohankkeet. Arvioi kauanko aikaa niiden toteuttaminen kokonaisuudessaan tulee vaatimaan. Ryhmittele innovaatiohankkeet ja ratkaisukokonaisuudet (esim. teknologia, tilaratkaisut, palvelut) janalle sivusuunnassa puumaisesti haarautuvana visualisointina.
  3. Laadi matriisi, jossa analysoit aikajanalle ryhmitellyt strategiavaiheet.
    • Anna strategiavaiheille nimet niihin sisältyvien ratkaisujen ja hankkeiden mukaan. Kirjoita ylimmälle riville nimet (lyhyen, keski- ja pitkän aikavälin strategiavaiheille tulee omat solut). Kirjoita vaiheille tiiviit kuvaukset.
    • Kakkosrivillä analysoidaan kunkin strategiavaiheen sisäistä näkökulmaa: vahvuudet, heikkoudet ja kyvykkyydet.
    • Kolmosrivillä analysoidaan ulkoista näkökulmaa: mahdollisuudet, uhat, kilpailijat, korvaavat ratkaisut.

Strategiaroadmap ja 43 muuta palvelumuotoilun menetelmää löydät Palvelumuotoilun ideapakasta. Pakka sopii työkaluksi kaikille, jotka haluavat hyödyntää palvelumuotoilun lähestymistapaa ja monipuolisia menetelmiä!