Kirjoitettu: 18.11.2021

Ongelmanratkaisu on usein visaista ja takkuaa, sillä helpot asiat on jo ratkaistu. Varsinkin alkuun pääseminen voi olla hankalaa. Liian lavea määrittely ei anna riittävää tarttumapintaa ongelmaan ja toisaalta liian tiukka rajaaminen johtaa maltillisiin tai liian tylsiin ja tavanomaisiin ratkaisuihin, koska liikkumavaraa ei ole. Luovuus pääsee parhaiten vauhtiin ja ideat alkavat lentää, kun rajaus on sopiva ja ratkaistava asia on sekä oikean kokoinen että kunnolla fokusoitu.

Kehittämisessä, yhteiskehittämisessä ja muotoiluajattelusta ongelma-sanalla on monta synonyymia  – saatetaan puhua ennemmin muotoilukysymyksestä, design-haasteesta tai vaikkapa juurisyystä. Yhteistä näille kaikille on se, että aluksi tarvitaan toimiva rajaus, joka on tekijöille mielekäs ja toimiva.

5 X miksi

5 X miksi on menetelmä ideoiden jatkojalostamiseen, arviointiin ja karsimiseen. Miksi-kysymykset muodostavat ketjun, joka ohjaa ongelman alkulähteelle. Käytä menetelmää ongelmanratkaisuun tai pakottamaan näkemään ja hyväksymään ongelmat. Etänä työskennellessä voit käyttää tiimin kanssa haluamaanne yhteiskehittelyn alustaa. Monilla alustoilla on sopiva templaatti valmiina, esim. mindmap tai vastaava. Yhteiseksi pohjaksi käy myös mikä vain esittäjän jaettu ruutu, esim. taulukkolaskenta- tai tekstinkäsittelyohjelma.

  1. Valitkaa osallistujien kanssa tarkasteltava ongelma tai haaste, jota lähdetään jalostamaan.
  2. Muotoilkaa haasteesta miksi-muotoinen kysymys. Kirjoittakaa saadut vastaukset ylös.
  3. Valitkaa vastauksista yksi kerrallaan sellainen, joka tuntuu oikealta ja muotoilkaa siitä miksi-muotoinen kysymys. Voi olla, että vastauksista syntyy useita ketjuja.
  4. Toistakaa tämä, kunnes päästään lähemmäksi juurisyytä, eli miksi kysymys on muotoiltu ja vastattu, esim. viisi kertaa.
  5. Lopuksi valitkaa sopiva muotoilu, ydinongelma tai juurisyy ideoinnin pohjaksi.

Miksi-kysymysketjua voi jatkaa viiden kysymyksen jälkeenkin, mikäli siihen on tarvetta. Jos kysymys–vastaus alkaa kiertää kehää, saatetaan olla juurisyyssä, tai vastaus ja siitä johdettu miksi-kysymys on liian laaja ja pitäisi pilkkoa osiin. Menetelmä voidaan toteuttaa myös pareittain, jolloin vuorollaan aina toinen keskittyy kysymään. Vertailkaa parien ketjuja ja tuloksia.

5 X miksi ja 47 muuta ideoinnin menetelmää löydät uudesta Ideoinnin ja luovuuden -Ideapakasta. Suosittelemme pakkaa projektipäälliköille, tiiminvetäjille, tuotekehittäjille, palvelumuotoilijoille ja kaikille arjen isojen, pienten ja visaisten ongelmien ratkojille. Löydät pakan verkkopuodistamme.